Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Piotr Matyja lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. z dnia 01.06.2021r.

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Indywidualnej Praktyki Lekarskiej jako praktyki zawodowej lek. Piotr Matyja

§ 2.
Praktyka zawodowa działa pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska lek . Piotr Matyja

II. Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń.

§ 3.
Celem praktyki jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
§ 4.
Zadaniem praktyki jest udzielanie specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, a w szczególności:
a/ diagnostyki psychiatrycznej i ogólnomedycznej
b/ leczenia zaburzeń psychicznych z towarzyszącymi stanami ogólnomedycznymi
c/ profilaktyką stanu zdrowia
d/ opiniowaniem i orzecznictwem o stanie zdrowia

§ 5.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie pod adresem wskazanym przez pacjenta (praktyka wyjazdowa) oraz w formie konsultacji online.

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń.

§ 6.
1. Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył, tj. lek. Piotr Matyja
2. Lekarz, o którym mowa powyżej jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego, osobistego zgłoszenia, oraz za pośrednictwem serwisów www.znanylekarz.pl, mydr.pl
4. Przed pierwszą wizytą pacjent winien udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.
5. W przypadku korzystania ze świadczeń refundowanych podczas każdorazowej wizyty pacjent powinien udostępnić dokument upoważniający do tych uprawnień, ewentualnie umożliwić weryfikację w systemach teleinformatycznych właściwych organów

IV. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 7.
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
– do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,
– poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,
– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.
2. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kserokopii
Wyciąg, odpis lub kopia
na elektronicznym nośniku
(za całość)
0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
6,83zł
0,68zł
6,83zł
* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
4. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.

V. Opłaty za udzielanie świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych.

§ 8.
1. Praktyka zawodowa lek. Tomasza Kardasza nie przewiduje udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – z wyłączeniem recept na leki refundowane przysługujące uprawnionym pacjentom.
2. Ustala się następujące opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych:
– porada diagnostyczna w gabinecie/ w drodze teleporady – od 250 zł.
– porada kontrolna w gabinecie/w drodze teleporady – od 250 zł.

–  porada recepturowa w gabinecie/ w drodze teleporady – od 250 zł.
– wydanie zaświadczenia/opinii o stanie zdrowia – koszt indywidualnie ustalany z pacjentem

VI. Teleporada.

§ 9.

1. Aby umówić skutecznie teleporadę należy ją opłacić przelewem na 2 dni przed wizytą na podane  konto bankowe : 86 1050 1142 1000 0097 2243 6699, wymagane jest wówczas przesłanie potwierdzenia przelewu na email : drmatyja@gmail.com lub numer telefonu : (+48) 732046028. W treści przelewu należy podać : imię i nazwisko pacjenta oraz datę teleporady. 

Polityka odwołania i zwrotów płatności za teleporady :

„1. Odwołanie Konsultacji online, nieuczestniczenie w Konsultacji online przez Pacjenta lub późne przybycie na Konsultację online przez Pacjenta

 1. Pacjent może odwołać Konsultację online do 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W celu odwołania Konsultacji online, Pacjent może użyć linka wysłanego przez Profesjonalistę lub może odwołać Konsultację online za pomocą Serwisu. Opłaty za Konsultację online zapłacone przez Pacjenta z góry zostaną w takim przypadku zwrócone przez Profesjonalistę, przy czym zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji online. Opłata zostanie zwrócona przez Profesjonalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent do uiszczenia opłaty za Konsultację online chyba, że Pacjent i Profesjonalista ustalą inaczej. Profesjonalista upoważniony jest do zatrzymania nie więcej niż 19% wysokości opłaty.
 2. W przypadku, gdy (i) Pacjent odwoła Konsultację online na mniej niż 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia, (ii) Pacjent nie uczestniczy w Konsultacji online lub (iii) Pacjent spóźnia się do Konsultację online co najmniej 10 minut, Konsultacja zostanie odwołana. Profesjonalista zachowuje prawo do:
  1. Profesjonalista zachowuje prawo do pobrania wszelkich należnych za Konsultację online opłat, co oznacza, że Pacjent jest zobowiązany do ich uiszczenia na rzecz Profesjonalisty,
  1. Pacjent nie otrzyma zwrotu zapłaconej z góry opłaty za Konsultację online.

2. Odwołanie Konsultacji online, nie uczestniczenie w Konsultacji online przez Profesjonalistę lub późne przybycie na Konsultację online przez Profesjonalistę

 1. W przypadku, gdy (i) Profesjonalista odwoła Konsultację online, (ii) nie uczestniczy w Konsultacji online lub (iii) spóźnia się co najmniej 60 minut w Konsultacji online, opłaty uiszczone przez Pacjenta z góry zostaną zwrócone przez Profesjonalistę, w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji online. Opłata zostanie zwrócona przez Profesjonalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent do uiszczenia opłaty za Konsultację online chyba, że Pacjent i Profesjonalista ustalą inaczej.
 2. Pacjent nie ma jednak prawa do otrzymania zwrotu opłaty, jeżeli (i) odwołanie Konsultacji online, (ii) nieuczestniczenie w Konsultacji online lub (iii) spóźnienie Profesjonalisty było uzgodnione z Pacjentem.

3. Zasady dodatkowe

 1. W przypadku wystąpienia innych sytuacji niż opisanych w pkt 1 i 2, Pacjent nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu Opłat zapłaconych za Konsultację online.
 2. Pacjent musi zwrócić się bezpośrednio do Profesjonalisty o zwrot wszelkich opłat. ZnanyLekarz nie jest adresatem żądania zwrotu opłat.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji związanych ze zwrotami opłat, Pacjent musi skontaktować się bezpośrednio z Profesjonalistą.
 4. W przypadku nadużycia postanowień Polityk (np. w celu otrzymania nieuprawnionego zwrotu opłaty), zwrot opłaty nie będzie dokonany.”

VII. Postanowienia końcowe.

§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.),
– ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.)
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 01.06.2021r.